Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HondenCampus onderdeel hondenschool

Algemeen:

Alle tussen HondenCampus en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1.1 Cursisten zijn zij die een overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor de cursus of workshop. 

Een inschrijving wordt gedaan via de website www.hondencampus.nl Bij het doen van deze inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

1.2. Bij de eerste les dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
1.3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers deze voorwaarden mede (digitaal) te ondertekenen. 

1.4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
1.5. De cursist is minimaal 14 jaar oud. 

1.6. Als de cursist minderjarig is wordt deze altijd begeleid door een ouder/verzorger. 

1.7. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op workshops en lezingen welke gegeven worden door of op het terrein van HondenCampus.

Cursus

2.1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen tenzij anders overeengekomen.
2.2 De cursisten die cursusgelden per bank of giro voldoen, dienen dit 1 week voor aanvang van de cursus in orde te maken. (ovv klantnummer en factuurnummer t.n.v. HondenCampus op rekeningnummer NL93RABO0329697889)

2.3. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, wordt gekeken wanneer de cursist de gemiste lessen kan inhalen. 
2.4. Indien door ziekte of overmacht de volledige cursus tussentijds moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld terugbetaald in de vorm van lessen op een later/ander tijdstip.
2.5. Inhaallessen zijn niet bij de cursus inbegrepen. Inhaallessen zijn in geval van ziekte, overmacht of vakantie van de cursist dus niet mogelijk. De cursist mag iemand anders in zijn/haar plaats de les laten volgen op het overeengekomen tijdstip. Dit in verband met de planning en het maximaal aantal cursisten in de groepen.
2.6. Indien door ziekte, vakantie, feestdagen, weersomstandigheden of overmacht van de trainster lessen uitvallen, worden deze lessen op een later tijdstip op een door de trainer te bepalen dag en tijdstip ingehaald. Cursisten worden bij ziekte of slecht weer hier minimaal 4 uur voor aanvang van de les van op de hoogte gebracht. 
2.7. Tot 3 dagen voor aanvang van de cursus houdt HondenCampus zich het recht voor de cursus af te lassen en te verplaatsen naar een andere datum/tijdstip als er onvoldoende inschrijvingen voor een cursus zijn (minder dan 5 honden).
2.8. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. HondenCampus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool of daarbuiten ten tijde van de lessen en daarbuiten aan zowel eigenaar als hond. 

2.9. Als de hond een besmettelijke hondenziekte heeft zoals kennelhoest of giardia, mag de hond niet naar de training komen, u bent verplicht van een dergelijke ziekte de trainster van HondenCampus onmiddellijk per email of telefoon op de hoogte te stellen. Als de hond loops is pleegt u voorafgaand aan de training overleg met de trainster over de te nemen voorzorgsmaatregelen. 

2.10. De duur van de lessen bedraagt 45 min. 

Hulpmiddelen en trainingsmethodiek

3.1 Bij HondenCampus wordt getraind op basis van het principe van de positieve leermethoden 

3.2 Tijdens de training draagt uw hand een halsband of tuig en maakt u gebruik van een riem van max 2 meter. Het gebruik van corrigerende hulpmiddelen zoals een slipketting, jachtlijn, halti/gentle leader is niet toegestaan tijdens de lessen. Ook het gebruik van een flexilijn is niet toegestaan. Twijfelt u of de hulpmiddelen die u gebruikt zijn toegestaan? Neem dan vooraf even contact op met uw trainster. 

3.3 Aan het begin van de cursus ontvangt u een clicker ter waarde van EUR 3,50. Deze blijft inuw eigendom. Bij verlies van de clicker kunt u een nieuwe aanschaffen bij de trainster.

4. Reglement van orde

4.1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, op de hoogte te stellen via de het doorgekregen telefoonnummer

4.2. Op het terrein van de hondenschool en ook in de directe omgeving dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn. 

4.3. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen. De enting tegen Kennelhoest welke bij de dierenarts optioneel is, is voor het volgen van lessen bij HondenCampus niet verplicht. 

4.4. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt.
4.5. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts. 

4.6. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
4.7. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist 1 andere persoon meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwer dient zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.
4.8. Iedere cursist heeft poepzakjes bij zich. Als de hond op het terrein van HondenCampus zich ontlast, dient de cursist dit zelf op te ruimen.
4.9. Het is verboden voor cursisten en toeschouwers om te roken, bellen en kauwgom te eten (en te deponeren) op het terrein van HondenCampus. 

Adviezen

5.1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan HondenCampus. Dit kan tijdens de lessen of daarbuiten per email. 

5.2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van HondenCampus.

5.3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van HondenCampus Hondenschool of de HondenCampus praktijk voor Gedragstherapie. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA- verzekering is geboden zoals onder 4.6 genoemd. 

5.4 Als de cursist gedragstherapeutische begeleiding wenst voor de hond kan dit in de vorm van een gedragstherapie consult of privétraining met HondenCampus op een ander tijdstip buiten de cursus om tegen de daarvoor geldende vergoeding worden ingepland. Deze kan worden ingepland met onze gedragstherapeute.

6. Annuleren

1. Annuleren voor deelname aan een cursus kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang van de cursus
2. Bij annuleren na 3 weken voor aanvang van cursus is 50% van het lesgeld verschuldigd
3. Bij annuleren na 2 weken voor aanvang van de cursus is 75% van het lesgeld verschuldigd
4. Bij annuleren na 7 dagen voor aanvang van de cursus is 100% van het lesgeld verschuldigd
5. Als door overlijden van de hond deelname aan de cursus niet mogelijk is, is annulering in alle gevallen kosteloos op vertoon van een dierenarts verklaring.

7. Klachtenregeling

  1. HondenCampus houdt niet van ontevreden klanten, mocht u toch een klacht hebben maak deze dan eerst bespreekbaar met uw instructeur of met Hella van den Beemt (hella@hondencampus.nl). We zoeken graag eerst samen met de cursist naar een goede oplossing. 
  2. Indien u na het mondeling aangeven van uw ontevredenheid nog ontevreden blijft over de dienstverlening van HondenCampus, dan kunt u een officiële klacht indienen bij HondenCampus. 
  3. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden en worden enkel in behandeling genomen gedurende de looptijd van de cursus of tot maximaal een maand erna. 
  4. Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst waarin aangegeven staat wat uw klacht is en op welke wijze en wanneer wij inhoudelijk terugkoppeling geven over uw klacht. Wij streven er naar dit uiterlijk binnen 2 weken te bewerkstelligen. 
  5. HondenCampus is lid van de SPPD (Stichting platform Professionele Diergedragsdeskundigen) en conformeert zich aan hun gedragscode. 
× Hoe kan ik je helpen?